Prof. Jai Prakash Saini
Vice chancellor DTU


Prof. Pravir Kumar
Dean International Affairs


Coordinators

Dr. Richa Srivastava
Dr. Abhilasha Sharma
Dr. Yashna Sharma
Dr. Sonal Thukral
Dr. Chhavi Dhiman
Dr. Anukul Pandey
Dr. Ritu Raj
Ms. Sumedha Seniaray